Vegan Malai Kofta (Tofu Potato Meatballs in Tomato-Onion Gravy)

Recipe

Vegan Malai Kofta (Tofu Potato Meatballs in Tomato-Onion Gravy)

Savory Vegan Kadai Tofu (Tofu with Garlicky Tomato Gravy)

Recipe

Savory Vegan Kadai Tofu (Tofu with Garlicky Tomato Gravy)

Vegan Gulab Jamun

Recipe

Vegan Gulab Jamun